Persondatapolitik

Introduktion

Njie Foods AB er dataansvarlig for behandlingen af Personoplysninger (se definitionen i afsnit 2) via vores digitale kanaler såsom dette websted. Denne Persondatapolitik er udarbejdet, for at du som bruger skal føle dig tryg ved, at vi som dataansvarlig håndterer dine oplysninger i overenstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Du skal være opmærksom på, at du ved at bruge de digitale kanaler og/eller de produkter, tilbud, funktioner, værktøjer, tjenester eller ressourcer, vi leverer (nedenfor kaldet “Tjenesterne”), giver samtykke til, at vi behandler Personoplysninger om dig, hvor denne behandling er nødvendig for, at vi kan levere Tjenesterne til dig. Du behøver ikke at afgive Personoplysninger for at besøge de digitale kanaler, men hvis du ikke afgiver de nødvendige oplysninger eller udtrykkeligt giver dit samtykke, hvor det er påkrævet, er det muligt, at du ikke kan bruge Tjenesterne eller besøge alle dele af de digitale kanaler.

Hvis der er spørgsmål, du savner svar på, er du velkommen til at kontakte os. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kontakter os, i afsnittet “Kontaktoplysninger” nedenfor.

Personoplysninger, der behandles

Med “Personoplysninger” menes alle oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til en nulevende fysisk person. I I Tjenesterne kan der forekomme personoplysninger såsom for- og efternavn, telefonnummer, adresse, postnummer, e-mailadresse, brugernavn på sociale medier og personnummer.

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger

Følsomme personoplysninger er oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskab samt personlige oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. Helbredsoplysninger kan for eksempel omfatte sygefravær, graviditet og lægebesøg.

Vi behandler ikke følsomme Personoplysninger inden for rammerne af Tjenesterne.

Hvad bruger vi personoplysninger til?

Formålet og hensigten med at behandle Personoplysningerne er, at vi som udbyder af Tjenesterne skal kunne tilbyde dig Tjenesterne og give dig information om dem Njie bruger de indsamlede personoplysninger til at behandle forbrugersager i forbindelse med reklamationer og konkurrencegevinster samt til andre kontaktformål, når du bruger kontaktformularen på webstedet eller kontakter os via e-mail og sociale medier.

Vi videregiver ikke uden dit samtykke dine Personoplysninger til tredjeparter på andre måder end dem, der er angivet i denne Persondatapolitik, medmindre vi er forpligtet til at gøre det i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning, eller medmindre det er nødvendigt for at kunne levere tjenester såsom at fremsende en gevinst, du har vundet i en konkurrence.

Vi videregiver ikke uden dit samtykke dine Personoplysninger til tredjeparter på andre måder end dem, der er angivet i denne Persondatapolitik, medmindre vi er forpligtet til at gøre det i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

Oplysninger til tredjepart

Med undtagelse af det, der er angivet i denne Persondatapolitik, deler vi ikke de Personoplysninger, du giver os, med nogen tredjepart. Som tredjepart regnes ikke en fysisk eller juridisk person, som direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres af eller på anden måde er underlagt samme kontrol som den angivne dataansvarlige (nedenfor kaldet “Koncernselskaber”). De relevante Koncernselskaber, som modtager Personoplysningerne, vil til enhver tid behandle disse oplysninger i overensstemmelse med reglerne i denne Persondatapolitik og den til enhver tid gældende lovgivning.

Vi videregiver ikke dine Personoplysninger til tredjeparter (undtagen Koncernselskaber) til kommercielle formål.

Vi bruger dog muligvis underleverandører til at udføre tjenester i forbindelse med vores digitale kanaler eller Tjenesterne (databehandlere). Disse underleverandører håndterer muligvis Personoplysninger og kan have behov for en vis adgang til Personoplysninger, som er indsamlet via de digitale kanaler og Tjenesterne, f.eks. leverandører af cloudtjenester, som Personoplysningerne gemmes hos. Vi sikrer altid, at sådanne underleverandører kun har adgang til de Personoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan tilbyde dig adgang til vores digitale kanaler eller Tjenesterne. Vi kræver også, at disse underleverandører (i) beskytter dine Personoplysninger i overensstemmelse med denne Persondatapolitik og (ii) ikke anvender eller videregiver dine Personoplysninger til andre formål end at forsyne os med aftalte produkter eller tjenester, så vi kan tilbyde dig adgang til vores digitale kanaler eller Tjenesterne.

Overførsler til tredjelande

Vi overfører ikke Personoplysninger til tredjelande (dvs. et land uden for EU/EØS).

Samtykke

Når du accepterer denne Persondatapolitik, accepterer du samtidig, at vi anvender og behandler dine Personoplysninger i overensstemmelse med denne politik. Du accepterer også, at vi bruger cookies og andre lignende teknologier (se også separat politik om cookies).

Hvis du ikke kan acceptere betingelserne i denne Persondatapolitik, beder vi dig om venligst ikke at bruge de digitale kanaler eller Tjenesterne.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der fandt sted på grundlag af dit samtykke, før det blev trukket tilbage.

Ændringer i Persondatapolitikken

Hvis vi ændrer i Persondatapolitikken, underretter vi dig om det, når du bruger Tjenesterne og/eller på de digitale kanaler i øvrigt.

Sletning af oplysninger

Dine Personoplysninger gemmes ikke i længere tid, end hvad der er nødvendigt i henhold til formålet med behandlingen, og vi sletter i øvrigt Personoplysninger på måder, der følger af den til enhver tid gældende lovgivning.

Ret til at anmode om oplysninger

Du har ret til uden omkostninger for dig at anmode om at få at vide, hvilke (hvis nogen) oplysninger vi behandler om dig (en såkaldt registerudskrift), og til at få fejlagtige oplysninger berigtiget. Hvis du vil vide, om vi behandler Personoplysninger om dig, bedes du sende en skriftlig og underskrevet anmodning til os (se kontaktoplysninger nedenfor).

Når du sender din anmodning, skal du udspecificere, hvilke oplysninger du er interesseret i (medmindre du er interesseret i dem alle), f.eks. aftaledokumenter, kundeservicekorrespondance eller lignende. På den måde kan vi give dig de oplysninger, der er relevante for dig. Hvis du sender flere anmodninger om en registerudskrift, opkræver vi muligvis et gebyr, og i visse tilfælde har vi i henhold til lovgivningen ret til at nægte at efterkomme din anmodning.

Registerudskriften sendes til dig inden for 30 dage efter, at vi har modtaget anmodningen. Hvis udskriften er omfattende, og vi derfor har brug for mere tid, eller hvis vi af en eller anden grund ikke kan efterkomme din anmodning, giver vi dig besked om dette.

RET TIL BERIGTIGELSE

For at vi kan overholde vores forpligtelse til altid at have korrekte og relevante Personoplysninger, arbejder vi systematisk med vores registre og opdaterer Personoplysningerne deri efter behov. Hvis du opdager, at de oplysninger, vi har om dig, er forkerte, eller hvis der er vigtige oplysninger, vi mangler, har du ret til at få dine oplysninger berigtiget. Enkle oplysninger berigtiger vi normalt uden nærmere overvejelse, men i andre tilfælde kan vi være nødt til at overveje din anmodning. Vi accepterer ikke din anmodning, hvis det er umuligt eller kræver en stor arbejdsindsats. Hvis du anmoder om det, informerer vi dig også om, hvem der har modtaget berigtigelsen.

Hvis vi ændrer dine Personoplysninger på din anmodning, informerer vi eventuelle leverandører og samarbejdspartnere, som vi har givet oplysningerne til, om at oplysningerne er blevet opdateret.

Retten til at blive glemt

Vi gemmer dine Personoplysninger, så længe du er kunde hos os, eller så længe vi ellers har brug for at gemme dem for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig, og ellers i henhold til gældende lovgivning. Derefter slettes oplysningerne.

Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine Personoplysninger, hvis:

  • de ikke længere er nødvendige til de formål, de er indsamlet til, og som vi behandler dem med
  • vi behandler Personoplysninger på grundlag af dit samtykke, og du trækker dit samtykke tilbage
  • vi behandler Personoplysninger til direkte markedsføring, og du gør indsigelse mod den fortsatte behandling af Personoplysningerne til dette formål
  • vi behandler Personoplysninger på grundlag af en afvejning af interesser, og der ikke er legitime interesser, som går forud for din interesse
  • vi ikke behandler Personoplysningerne i overensstemmelse med gældende regler
  • det kræves, at Personoplysningerne slettes for at kunne opfylde en juridisk forpligtelse.

Vi har dog ret til at undlade at slette dine Personoplysninger, hvis vi har brug for at beholde dem for at kunne opfylde en juridisk forpligtelse eller anden forpligtelse over for dig.

Når vi modtager din anmodning, foretager vi en vurdering af, om der er grund til at slette dine personoplysninger. Vi underretter dig derefter om vores beslutning. Hvis vi sletter dine Personoplysninger på din anmodning, informerer vi eventuelle leverandører og samarbejdspartnere, som vi har givet oplysningerne til, om at oplysningerne er blevet slettet. Vi gør det dog ikke, hvis det er umuligt eller kræver en stor arbejdsindsats.

RET TIL INDSIGELSE

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine Personoplysninger, som sker på grundlag af en såkaldt afvejning af interesser i henhold til lovgivningen. I så fald skal du skriftligt angive, hvilken behandling du ønsker at gøre indsigelse mod. Hvis du gør en sådan indsigelse, kan vi kun fortsætte med at udføre behandlingen, hvis vi kan dokumentere, at der er tvingende legitime interesser, som gør, at Personoplysningerne skal behandles, som går forud for dine interesser.

Hvis dine Personoplysninger behandles til brug for direkte markedsføring, har du dog altid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i følgende tilfælde ret til at anmode om, at vores behandling af dine Personoplysninger skal begrænses:

  • Når du har bestridt Personoplysningernes rigtighed, i perioden indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om Personoplysningerne er korrekte.
  • Når behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af Personoplysningerne og i stedet anmoder om, at brugen af dem begrænses.
  • Når vi ikke længere har brug for Personoplysningerne til de formål, der var fastsat for behandlingen, men du har brug for dem, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  • Når du har gjort indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med afsnit 13, i perioden mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

Begrænsning indebærer, at Personoplysningerne bliver markeret, så de i fremtiden kun må behandles til visse afgrænsede formål.

Ret til dataportabilitet

Hvis du har givet os dine Personoplysninger, har du i visse tilfælde ret til at få udtrukket og overført dine Personoplysninger, så du f.eks. kan flytte dem til en anden virksomhed.

For at du kan gøre brug af din ret til dataportabilitet, skal din anmodning vedrøre Personoplysninger, som du selv har givet os, og som vi behandler på grundlag af et samtykke fra dig eller for at opfylde en aftale, vi har med dig. Retten til dataportabilitet gælder ikke, når vores behandling af dine Personoplysninger er begrundet i en afvejning af interesser eller en juridisk forpligtelse.

Ret til at klage

Hvis du har klager eller indvendinger vedrørende vores håndtering af dine Personoplysninger, beder vi dig i første omgang om at kontakte os, så vi kan hjælpe dig på den bedst mulige måde. Du har dog altid ret til at rette din klage direkte til den lokale datatilsynsmyndighed.

Sikkerhed

Vi træffer alle relevante tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at beskytte Personoplysningerne mod uretmæssig adgang, ændring eller ødelæggelse.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at fremsætte en anmodning i overensstemmelse med dine rettigheder ovenfor, skal denne anmodning fremsættes skriftligt og sendes til os på nedenstående adresse. Hvis du har spørgsmål til denne politik eller vores behandling af personoplysninger, bedes du kontakte os på:

Njie Foods AB, org.-nr. 556761-7518

Marknadsavdelningen

Olskroksgatan 32

416 66 Göteborg

Da det er vigtigt, at vi ikke udleverer dine Personoplysninger til andre, skal anmodningen fremsættes skriftligt og underskrives af dig. Du skal også vedlægge anmodningen en kopi af et gyldigt id (pas eller kørekort), som er underskrevet af dig.