Personvernerklæring

Introduksjon

Njie Foods AB er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger (se definisjon under avsnitt 2) gjennom våre digitale kanaler, for eksempel dette nettstedet. Denne personvernerklæringen finnes for at du som bruker skal være trygg på at vi som personopplysningsansvarlige håndterer dine opplysninger i samsvar med gjeldende lover om personvern.

Husk at du ved å benytte deg av de digitale kanalene og/eller produkter, tilbud, funksjoner, verktøy, tjenester eller ressurser som vi tilbyr (i det følgende «tjenestene») samtykker til at vi behandler personopplysninger om deg dersom det er nødvendig for å kunne yte tjenestene til deg. Du trenger ikke å oppgi noen personopplysninger for å besøke de digitale kanalene, men dersom du ikke oppgir den nødvendige informasjonen eller gir uttrykkelig samtykke i de tilfellene det kreves er det mulig at du ikke får tilgang til tjenestene eller kan besøke alle deler av de digitale kanalene.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss. Informasjon om hvordan du kontakter oss finner du i delen «Kontaktopplysninger» under.

Personopplysninger som behandles

Med personopplysning menes alle typer informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en levende fysisk person. I tjenestene kan det forekomme personopplysninger som for- og etternavn, telefonnummer, adresse, postnummer, e-postadresse, brukernavn i sosiale medier og personnummer.

Sensitive personopplysninger blir ikke behandlet

Sensitive personopplysninger er opplysninger om en persons rase eller etniske opphav, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning eller medlemskap i fagforening, samt personopplysninger om helse eller seksualliv. Opplysninger om helse kan være for eksempel sykefravær, graviditet og legebesøk.

Vi behandler ingen sensitive personopplysninger innenfor tjenestenes rammer.

Hva bruker vi personopplysninger til?

Hensikten med behandlingen av personopplysningene er at vi som leverandør av tjenestene skal kunne tilby deg tjenestene og informasjon om disse Njie bruker de innsamlede personopplysningene for å behandle forbrukersaker som reklamasjoner, premier i konkurranser samt for andre kontaktformål ved hjelp av kontaktskjemaet på nettsiden så vel som i e-post og kontakt via sosiale medier.

Uten din godkjenning vil vi ikke videreformidle dine personopplysninger til andre på andre måter enn det som følger av denne personvernerklæringen, med mindre det kreves av oss for å følge gjeldende lov og for å kunne fullføre tjenester som for eksempel oversending av premier i konkurranser.

Uten din godkjenning vil vi ikke videreformidle dine personopplysninger til andre på andre måter enn det som følger av denne personvernerklæringen, med mindre det kreves av oss for å følge gjeldende lov.

Informasjon til andre

Utover de forhold som nevnes i denne personvernerklæringen vil vi ikke dele personopplysningene du deler med oss med noen tredjepart. Som tredjepart regnes ikke et individ eller en juridisk enhet som direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres av eller på andre måter er under samme kontroll som den personopplysningsansvarlige (heretter «tilknyttede selskaper»). Eventuelle tilknyttede selskaper som får tilgang til personopplysningene, vil til enhver tid behandle opplysningene i samsvar med denne personvernerklæringen og med gjeldende lov.

Vi kommer ikke til å videreformidle personopplysningene dine til tredjepart (med unntak av tilknyttede selskaper) for kommersielt bruk.

Vi kan imidlertid komme til å benytte underleverandører for tjenester i forbindelse med våre digitale kanaler eller tjenestene (personopplysningsbehandlere). Disse leverandørene kan komme til å håndtere personopplysninger og kan ha behov for en viss tilgang til personopplysninger som er samlet inn via de digitale kanalene eller tjenestene, f.eks. leverandører av sky-tjenester hvor det kan bli lagret personopplysninger. Vi vil alltid begrense denne typen leverandørers tilgang til kun de personopplysningene som er nødvendige for at vi skal kunne tilby deg tilgang til våre digitale kanaler eller tjenestene. Vi krever også av disse leverandørene at de (i) beskytter personopplysningene dine i samsvar med denne personvernerklæringen og (ii) ikke anvender eller deler personopplysningene dine med noe annet formål enn å kunne levere oss eventuelle produkter eller tjenester som vi trenger for å kunne tilby deg tilgang til våre digitale kanaler eller tjenestene.

Overføringer til tredjeland

Vi kommer ikke til å overføre personopplysninger til tredjeland (dvs. land utenfor EU/EØS).

Samtykke

Når du godkjenner denne personvernerklæringen, godkjenner du at vi benytter og behandler personopplysningene dine som beskrevet i erklæringen. Du godkjenner også at vi bruker informasjonskapsler og annen lignende teknologi (se også separat erklæring vedrørende informasjonskapsler).

Dersom du ikke aksepterer innholdet i denne personvernerklæringen, ber vi deg om å ikke benytte deg av de digitale kanalene eller tjenestene.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker lovligheten av behandlingen som skjedde som følge av ditt samtykke før det ble trukket tilbake.

Endringer i personvernerklæringen

Dersom vi gjør endringer i personvernerklæringen, vil vi varsle om det ved bruk av tjenestene og/eller på de digitale kanalene.

Sletting av opplysninger

Personopplysningene dine blir ikke lagret lenger enn det som er nødvendig med tanke på formålet med behandlingen og personopplysninger vil bli slettet i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter.

Rett til å be om informasjon

Du har rett til å kostnadsfritt få utlevert informasjon om hvilke (om noen) personopplysninger om deg vi behandler (et såkalt registerutdrag) og også få rettet eventuelle feilaktige opplysninger. Hvis du vil vite om vi behandler personopplysninger om deg, kan du sende en skriftlig, undertegnet forespørsel til oss (se kontaktopplysninger nedenfor).

Når du sender forespørselen, må du oppgi spesifikt hvilke opplysninger du er interessert i (såfremt du ikke er interessert i alle), f.eks. avtaledokumenter, korrespondanse med kundeservice eller lignende. På den måten kan vi gi deg informasjonen som er relevant for deg. Dersom du sender en slik forespørsel om registerutdrag flere ganger, kan vi komme til å kreve et gebyr eller i visse tilfeller hvor det er tillatt ved lov, nekte å imøtekomme forespørselen din.

Registerutdraget sendes til deg innen 30 dager etter at vi mottok forespørselen. Hvis utdraget er så omfattende at vi trenger mer tid eller eventuelt ikke har anledning til å imøtekomme forespørselen din, vil du få beskjed om dette.

RETT TIL RETTELSE

For å oppfylle våre forpliktelser til å alltid ha korrekte og relevante personopplysninger, arbeider vi systematisk med våre registre og oppdaterer personopplysninger der det er nødvendig. Dersom du oppdager at opplysningene vi har om deg er feil eller om vi mangler viktig informasjon, har du rett til å få opplysningene dine korrigert. Enkle opplysninger retter vi vanligvis uten videre, men i noen tilfeller kan vi ha behov for å overveie forespørselen din. Vi imøtekommer ikke forespørselen din dersom det er umulig eller krever en stor arbeidsinnsats. Hvis du ber om det, vil vi også informere deg om hvem rettelsen har blitt delt med.

Dersom dine personopplysninger blir endret etter din forespørsel, vil eventuelle leverandører og samarbeidspartnere som vi har delt opplysningene med bli informert om de oppdaterte opplysningene.

Retten til å glemmes

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge du er kunde hos oss eller så lenge vi må lagre dem for å kunne oppfylle våre forpliktelser til deg, og ellers i henhold til gjeldende lov. Opplysningene blir deretter slettet.

Du har rett til å be om at vi sletter personopplysningene dine dersom:

  • de ikke lenger behøves for de formål de ble samlet inn for og som vi behandler dem for
  • vi behandler personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke og du trekker samtykket tilbake
  • vi behandler personopplysninger for direkte markedsføring og du ikke ønsker at personopplysningene skal brukes til dette formålet
  • vi behandler personopplysninger ut fra en interesseavveining og det ikke finnes argumenter som veier tyngre enn dine interesser
  • vi ikke følger de gjeldende reglene for behandling av personopplysninger
  • det kreves at personopplysninger slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse

Vi har imidlertid rett til å la være å slette dine personopplysninger dersom vi behøver disse for oppfylle en rettslig forpliktelse eller annen forpliktelse til deg.

Når vi får forespørselen din, vil vi vurdere om det finnes grunnlag for å slette personopplysningene dine. Du vil deretter få melding om vår avgjørelse. Dersom vi ender opp med å slette opplysningene dine etter forespørsel fra deg, vil vi informere eventuelle leverandører og samarbeidspartnere som vi har delt opplysningene med om at opplysningene har blitt slettet. Vi gjør imidlertid ikke dette om det er umulig eller krever en stor arbeidsinnsats.

RETT TIL INNSIGELSE

Du har rett til å komme med innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger som vi gjør på grunnlag av såkalt interesseavveining i samsvar med loven. I så fall må du skriftlig spesifisere hvilken behandling du har innsigelser mot. Ved en slik innsigelse kan vi kun fortsette med behandlingen dersom vi kan vise til legitime grunner for å behandle personopplysningene dine som veier tyngre enn dine interesser.

Dersom personopplysningene dine behandles for direkte markedsføringsformål har du likevel alltid rett til å når som helst komme med innsigelser mot behandlingen.

Rett til begrensning av behandling

I de følgende tilfellene har du rett til å be om at behandlingen vi gjør av personopplysningene dine begrenses:

  • Når du har benektet at personopplysningene er korrekte, i løpet av den tiden hvor vi har mulighet til å kontrollere om personopplysningene er korrekte.
  • Når behandlingen er ulovlig og du er uenig i at personopplysningene slettes og heller ber om at bruken av dem begrenses.
  • Når vi ikke lenger trenger personopplysningene til det som var formålet med behandlingen, men du trenger dem for å kunne etablere, håndheve eller forsvare rettslige krav.
  • Når du har kommet med innsigelser mot behandling i samsvar med punkt 13 og venter på vurdering av hvorvidt våre begrunnelser veier tyngre enn dine begrunnelser.

Begrensning innebærer at personopplysningene blir merket, slik at de i fremtiden kun kan behandles i enkelte avgrensede tilfeller.

Retten til dataportabilitet

Dersom du har gitt personopplysningene dine til oss, har du i enkelte tilfeller rett til å ta ut personopplysningene dine, f.eks. for å flytte dem til et annet selskap.

For å benytte din rett til dataportabilitet må forespørselen din angi de personopplysningene som du selv har gitt til oss og som vi behandler etter ditt samtykke eller for å kunne oppfylle en avtale vi har med deg. Retten til dataportabilitet gjelder ikke når vår behandling av personopplysningene dine er basert på en interesseavveining eller en rettslig forpliktelse.

Retten til å klage

Dersom du har klager eller innvendinger til vår håndtering av dine personopplysninger, ber vi deg om å først kontakte oss slik at vi kan hjelpe deg så godt vi kan. Du har også alltid rett til å rette klagen direkte til tilsynsmyndigheten for personvernsaker, Datatilsynet.

Sikkerhet

Vi tar alle tilgjengelige tekniske og organisatoriske forholdsregler som kreves for å beskytte personopplysningene mot urettmessig tilgang, endring eller ødeleggelse.

Kontaktopplysninger

Hvis du vil gjøre en forespørsel i samsvar med dine rettigheter over, må det gjøres skriftlig og sendes oss på adressen under. Har du spørsmål om denne erklæringen eller vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss på:

Njie Foods AB, org.nr 556761-7518
Marknadsavdelningen
Olskroksgatan 32
416 66 Göteborg

Ettersom det er viktig at vi ikke gir ut personopplysninger til andre, må en forespørsel gjøres skriftlig og underskrives av deg. Med forespørselen skal du også legge ved en kopi (underskrevet av deg) av gyldig ID (pass eller førerkort).